homeม.2 ห้อง EIS
person
ม.2 ห้อง EIS

ผู้สอน
นาย สถาพร อ่อนโนนเขวา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.2 ห้อง EIS

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7072

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องภาษาอังกฤษ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)