ม.5/6

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนเน้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์