home937-150 Principles of Computer Programming
personperson_add
937-150 Principles of Computer Programming

ผู้สอน
ภัทราพร วรินทรเวช
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
937-150 Principles of Computer Programming

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7075

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ตรรกศาสตร์ แนวคิดเรื่องข้อมูล การเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง คำสั่งแบบมีเงื่อนไขและแบบทำซ้ำ การสร้างโปรแกรมย่อย การส่งผ่านค่าข้อมูล การทำงานกับสแตนดาทส์ไฟล์ การเขียนและการทดสอบโปรแกรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)