เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

937-150 Principles of Computer Programming

เกี่ยวกับชั้นเรียน

องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ตรรกศาสตร์ แนวคิดเรื่องข้อมูล การเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง คำสั่งแบบมีเงื่อนไขและแบบทำซ้ำ การสร้างโปรแกรมย่อย การส่งผ่านค่าข้อมูล การทำงานกับสแตนดาทส์ไฟล์ การเขียนและการทดสอบโปรแกรม