home937-150 Principles of Computer Programming
person
937-150 Principles of Computer Programming

ผู้สอน
ภัทราพร วรินทรเวช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
937-150 Principles of Computer Programming

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7075

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ตรรกศาสตร์ แนวคิดเรื่องข้อมูล การเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง คำสั่งแบบมีเงื่อนไขและแบบทำซ้ำ การสร้างโปรแกรมย่อย การส่งผ่านค่าข้อมูล การทำงานกับสแตนดาทส์ไฟล์ การเขียนและการทดสอบโปรแกรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)