เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

322 - 431 ทฤษฎีกึ่งกรุป (1 / 2556)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชื่อวิชา   322 -431  ทฤษฎีกึ่งกรุป (Semigroup Theory)

อาจารย์ผู้สอน  ดร. วินิตา ยลธรรม์ธรรม  ([email protected])

วัน เวลา  สถานที่    วันจันทร์  เวลา 09.00 - 10.50  น. ห้อง  M307

                                วันศุกร์   เวลา  13.00 - 14.50 น.  ห้อง  M307

คำอธิบายรายวิชา   แนวคิดมูลฐาน  กึ่งกรุปวัฏจักร  กึ่งกรุปเชิงเดียว  กึ่งกรุปปรกติและกึ่งกรุปผกผัน สมภาค ความสัมพันธ์ของกรีน