Friday ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ (สลจ.1/1-2) ออนไลน์


ผู้สอน
ปริปูรติ ศรีรุ่งเรือง
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 22 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Friday ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ (สลจ.1/1-2) ออนไลน์

รหัสวิชา
70817

รหัสวิชาของสถานศึกษา
30000-1208 (3-0-3) (English for Service Business)

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพด้านธุรกิจบริการการสนทนาในสถานการณ์การให้บริการ การให้ข้อมูลเกี่ยวกบที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าและบริการ การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว การนำเสนองานบริการและกิจกรรมบันเทิงการอ่านข้อมูลเอกสาร คู่มือ ประกาศ ตาราง ป้าย สัญลักษณ์ กาหนดการ การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการเขียนบันทึก รายงานการปฏิบัติงาน ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการ
  2. สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่องมือสื่อสารในธุรกิจบริการ
  3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพด้านธุรกิจบริการ
  2. สนทนาในสถานการณ์งานบริการตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
  3. พูดนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกบงานบริการและกิจกรรมบันเทิง
  4. สรุปใจความสำคัญเรื่องที่อ่านเกี่ยวกบธุรกิจบริการจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
  5. เขียนบันทึก และรายงานการปฏิบัติงานในงานอาชีพด้านธุรกิจบริการ
  6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books