เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศิลปะการดำเนินชีวิต

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รหัสวิชาและชื่อวิชา  วกศท ๑๑๗ ศิลปะการดำเนินชีวิต (SPGE 117 Arts of Living)

จำนวนหน่วยกิต  ๒ (๑-๒-๓) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 

ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

          ความเข้าใจธรรมชาติและความจริงแห่งโลกและชีวิต ความสัมพันธ์เชื่อมโยงแห่งสรรพสิ่ง การรู้จักตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาด้านในสู่ชีวิตที่สมดุลและมีความสุข การปฏิบัติภาวนาในชีวิตประจำวัน การพัฒนาภาวะผู้นำ  การทำงานและการสื่อสารอย่างสันติ จิตอาสา กระบวนการกลุ่มและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียนพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการถอดบทเรียน การสำรวจและออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ร่วมกัน

กิจกรรมภาคบรรยาย ๗ ครั้ง ๗ หัวข้อ 

ภาคปฏิบัติ         

          ๑. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงและจิตตปัญญาศึกษา หัวข้อ“สัมพันธภาพ พลังกลุ่ม และความสุข” ปีที่ ๓ 

          กลุ่ม ๑ วันที่ ๑๕-๑๖ มิ.ย. ๕๖  กลุ่ม ๒ วันที่ ๑๓-๑๔ ก.ค. ๕๖                                                                                                     

          กลุ่ม ๓ วันที่ ๓-๔ ส.ค. ๕๖      กลุ่ม ๔ วันที่ ๒๔-๒๕ ส.ค. ๕๖   กลุ่ม ๕ วันที่ ๑๔-๑๕ ก.ย. ๕๖ 

          ๒. กิจกรรมจิตอาสาเพื่อคุณค่าและความหมายแห่งชีวิต: การทำงานอาสาสมัครเพื่อส่วนรวมกับองค์กรและหรือหน่วยงานต่างๆ และหรือการร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยทำกิจกรรม จำนวนเวลารวมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง ตลอดปีการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑

หนังสืออ่านนอกเวลา

          ๑. หนังสืออ่านนอกเวลา (สำหรับสอบกลางภาค) เรื่อง “แนวทางสู่ความสุข: บทเรียนแห่งชีวิตในโลกยุคใหม่”  ของ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 

          ๒. หนังสืออ่านนอกเวลาและหรือซีดี (สำหรับสอบปลายภาค) เรื่อง “ไล่ตงจิ้น ลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิต”