เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โภชนศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รหัสวิชาและชื่อวิชา  วกกฬ ๓๗๗ โภชนศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (SPSS ๓๗๗ Sports and Exercise Nutrition)

จำนวนหน่วยกิต   ๒ (๒-๐-๔

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) วกกฬ ๒๕๑ สรีรวิทยาพื้นฐาน และ วกกฬ ๒๕๓ ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา

คำอธิบายราวิชา (Course Description)

          หลักโภชนาการปัจจุบันและโภชนาการร่วมสมัย ชนิดและคุณค่าสารอาหาร การย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร ส่วนประกอบของร่างกาย ระบบพลังงานในร่างกาย การประเมินภาวะโภชนาการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการกีฬาและการออกกำลังกาย โภชนาการสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ ภาวะทุพโภชนาการและความผิดปกติเกี่ยวกับการกิน การประยุกต์ความรู้ด้านโภชนาการเพื่อการกีฬา  การออกกำลังกายและสุขภาพ