66-2 ศาสตร์พระราชา กลุ่ม 2 อังคาร8.30-12.30 [70870]


Teacher
ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
Current sign in at 10 days ago

Title
66-2 ศาสตร์พระราชา กลุ่ม 2 อังคาร8.30-12.30 [70870]

Class ID
70870

Standard Class Code
ศท3022306 ศาสตร์พระราชเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

School
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Description

ศท.022306 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) GE.022306 Philosophy of King for Local Development ศึกษาแนวคิด และ หลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจำวันได้ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และ ร่วมมือกันทำงานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books