460-311 Management Accounting Section 02

คำอธิบายชั้นเรียน

- ดูรายละเอียดใน Course Outline

- จำนวน นักศึกษา 44 คน

- เวลาเรียน จันทร์และอังคาร  10.30 - 11.50 น. ห้องเรียน ข. 211