ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

คำอธิบายชั้นเรียน

มีนักเรียนทั้งหมด 18 คน