324-137 หลักเคมีอินทรีย์

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 324-137 หลักเคมีอินทรีย์ เทอม 1-2556 ซึ่งมีเนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับโครงสร้าง สมบัติทั่วไป การจำแนกประเภท การเรียกชื่อ การเตรียมและปฏิกิริยาที่สำคัญของอะลิฟาติก อะลิไซคลิก และอะโรแมติกไฮโดรคาร์บอน ออร์แกโนแฮโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ แอลดีไฮด์ คีโทน เอมีน สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก พอลิเมอร์ ลิพิด คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโนและโปรตีน