สารสนเทศและทักษะการค้นคว้า 2566


ผู้สอน
นาง พัฑรธัญญา หล่อสกุล
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สารสนเทศและทักษะการค้นคว้า 2566

รหัสวิชา
70967

รหัสวิชาของสถานศึกษา
30000-1607

สถานศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

คำอธิบายวิชา

ศึกษาความหมาย ความสำคัญของสารสนเทศ ทักษะการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าถูกต้องเหมาะสมอย่างมีจริยธรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books