เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ และวิชา ระบบปฏฺบัติการ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

จุดประสงค์รายวิชา

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ ต่าง ๆ ของเครื่อง

 2. มีทักษะเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมภาษาเครื่อง (Assembly)

  3. เห็นคุณค่า ความสำคัญ และบทบาทขององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ที่มีต่อการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์