homeโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ และวิชา ระบบปฏฺบัติการ
personperson_add
โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ และวิชา ระบบปฏฺบัติการ

ผู้สอน
วีนา ยอดทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ และวิชา ระบบปฏฺบัติการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7098

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ ต่าง ๆ ของเครื่อง

 2. มีทักษะเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมภาษาเครื่อง (Assembly)

  3. เห็นคุณค่า ความสำคัญ และบทบาทขององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ที่มีต่อการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)