SO14208 การเมืองการปกครองของไทยและท้องถิ่นไทย วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 Class Code 70996


ผู้สอน
อ.ดร. พงษ์เมธี ไชยศรีหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ 12 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
SO14208 การเมืองการปกครองของไทยและท้องถิ่นไทย วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 Class Code 70996

รหัสวิชา
70996

รหัสวิชาของสถานศึกษา
SO14208

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองของไทยและท้องถิ่นไทย เช่น ประวัติศาสตร์ โครงสร้างสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองไทย ลักษณะและแนวโน้มของชืวิตการเมืองไทย ลักษณะเฉพาะพฤติกรรมการเมือง เป็นต้น วิเคราะห๋สัมพันธภาพระหว่างชีวิตการเมืองกับปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ สำรวจปัญหาการเมืองการปกครองในยุคการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยเหล่านี้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books