Environmental chemistry - STUDENT


ผู้สอน
Asst.Prof. Dr. Jit Vorayuth
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Environmental chemistry - STUDENT

รหัสวิชา
71

สถานศึกษา
SRU5359.041

คำอธิบายวิชา

 

1

5304059001001

นายภาณุวัฒน์ มณีน้อย

2

5304059001002

นายธวัช เชี่ยวการ

3

5304059001003

นางสาวมุมีนะ ยุตะเด็ง

4

5304059001005

นางสาวเพ็ญประภา ไชยพงศ์

5

5304059001006

นางสาวรัตนา ชูชะนะ

6

5304059001007

นางสาวกัลยาภรณ์ คงทิพย์

7

5304059001010

นางสาวสุกัญญา เสกกาเดีย

8

5304059001013

นางสาวปัทมา ชูทอง

9

5304059001014

นางสาวมะลิวรรณ รองรัตน์

10

5304059001019

นายกาจพล ทิพย์สังข์

11

5304059001020

นายกิตติพงษ์ ช่วยสุด

12

5304059001021

นายณัฐวุฒิ สุวรรณมาศ

13

5304059001022

นางสาวนิโลบล นิยมธรรม

14

5304059001040

นางสาวณัฐฑิณี สำเภาเงิน

 

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books