427-411 sociology of development


ผู้สอน
พะเยาว์ ละกะเต็บ
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 1 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
427-411 sociology of development

รหัสวิชา
71027

รหัสวิชาของสถานศึกษา
427-411

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายวิชา

แนวคิดพื้นฐานด้านการพัฒนา ปฏิบัติการของแนวคิดที่มีต่อประเทศกำลังพัฒนา แนวคิดใหม่ในมิติทางสังคม และวัฒนธรรมต่อการพัฒนา เช่น การพัฒนาที่ยังยืน การพัฒนาทางเลือก และศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวใหม่ทางสังคมใน ่ ประเทศไทย The basic concepts of development, the implication of development concepts towards developing countries, new approach of social and cultural dimensions toward development, sustainable development, alternative development and new social movement in Thailand

เป็นแขนงหนึ่งของสังคมวิทยา ที่มุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ และการสำรวจความรู้ด้านทฤษฎีและมิติด้านการปฏิบัติ ในประเด็นด้านการพัฒนา โดยมีเป้าหมายสำคัญ อยู่เหนือกว่าประเด็นด้านปัญหาสังคม แต่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (social change) การเปลี่ยนผ่านทางสังคม (social transformation) การเปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรม (cultural transformation) ในมิติด้านบรรทัดฐาน ค่านิยม และโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เกี่ยวข้อง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books