homeปีที่ ๒ (คฤหัสถ์) วิชาการบริหารโครงการ
person
ปีที่ ๒ (คฤหัสถ์) วิชาการบริหารโครงการ

ผู้สอน
พระครู พระครูวิมลศิลปกิจ แก้วเปียง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปีที่ ๒ (คฤหัสถ์) วิชาการบริหารโครงการ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7103

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาับังคับสาขารัฐประศาสนศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)