homeปีที่ ๒ (คฤหัสถ์) วิชาการบริหารโครงการ
personperson_add
ปีที่ ๒ (คฤหัสถ์) วิชาการบริหารโครงการ

ผู้สอน
พระครู พระครูวิมลศิลปกิจ แก้วเปียง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปีที่ ๒ (คฤหัสถ์) วิชาการบริหารโครงการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7103

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาับังคับสาขารัฐประศาสนศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)