268-201-02 Development Psychology

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสำหรับนักศึกษาวิชาเอกโท จิตวิทยาชั้นปีที่ 3 และ 4 และเลือกเสรี

แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการและการเจริญเติบโต หลักการและวิธีการศึกษาพัฒนาการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของมนุษย์ พัฒนาการทางร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญาตั้งแต่ปฏิสนธิ จนถึงวัยชรา บทบาทของครู ครอบครัวและโรงเรียนที่มีต่อพัฒนาการด้านต่าง ๆ การช่วยเหลือเด็ก ในการพัฒนา