home268-201-02 Development Psychology
personperson_add
268-201-02 Development Psychology

ผู้สอน
นาง สรินฎา ปุติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
268-201-02 Development Psychology

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7105

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสำหรับนักศึกษาวิชาเอกโท จิตวิทยาชั้นปีที่ 3 และ 4 และเลือกเสรี

แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการและการเจริญเติบโต หลักการและวิธีการศึกษาพัฒนาการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของมนุษย์ พัฒนาการทางร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญาตั้งแต่ปฏิสนธิ จนถึงวัยชรา บทบาทของครู ครอบครัวและโรงเรียนที่มีต่อพัฒนาการด้านต่าง ๆ การช่วยเหลือเด็ก ในการพัฒนา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)