855-331 Glass & Ceramic Packaging Technology 66


ผู้สอน
พรสถิตย์ สุขชู
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
855-331 Glass & Ceramic Packaging Technology 66

รหัสวิชา
71077

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สมบัติพื้นฐานของแก้วและเซรามิกส์; กระบวนการผลิตและขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์แก้วและเซรามิกส์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ขวด ภาชนะ และแผ่น; การทดสอบและตรวจสอบเชิงคุณภาพของผลิตภัณฑ์; ข้อบกพร่องทั่วไปในกระบวนการผลิตขวดแก้วและแนวทางการแก้ไข


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books