268-223 Psychology and Substance Abuse

คำอธิบายชั้นเรียน

ประวัติและสภาพปัญหายาเสพติด เหตุปัจจัยทางกายจิตสังคม อาการใช้ยาเสพติดและอาการติดยาเสพติด การประเมินผู้ติดยาเสพติด การบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อการช่วยเหลือ การป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด