268-202 Psychology for Teachers

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายและความสำคัญของจิตวิทยาสำหรับครู บทบาทของจิตวิทยาการศึกษากับการจัดการเรียนการสอน องค์ประกอบสำคัญในกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ธรรมชาติและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัย แรงจูงใจในการเรียน ความแตกต่างระหว่างบุคคล และการประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน และการจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ