home268-202 Psychology for Teachers
person
268-202 Psychology for Teachers

ผู้สอน
นาง สรินฎา ปุติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
268-202 Psychology for Teachers

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7109

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความหมายและความสำคัญของจิตวิทยาสำหรับครู บทบาทของจิตวิทยาการศึกษากับการจัดการเรียนการสอน องค์ประกอบสำคัญในกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ธรรมชาติและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัย แรงจูงใจในการเรียน ความแตกต่างระหว่างบุคคล และการประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน และการจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)