home268-202 Psychology for Teachers
personperson_add
268-202 Psychology for Teachers

ผู้สอน
นาง สรินฎา ปุติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
268-202 Psychology for Teachers

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7109

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายและความสำคัญของจิตวิทยาสำหรับครู บทบาทของจิตวิทยาการศึกษากับการจัดการเรียนการสอน องค์ประกอบสำคัญในกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ธรรมชาติและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัย แรงจูงใจในการเรียน ความแตกต่างระหว่างบุคคล และการประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน และการจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)