เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

268-202 Psychology for Teachers

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมายและความสำคัญของจิตวิทยาสำหรับครู บทบาทของจิตวิทยาการศึกษากับการจัดการเรียนการสอน องค์ประกอบสำคัญในกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ธรรมชาติและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัย แรงจูงใจในการเรียน ความแตกต่างระหว่างบุคคล และการประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน และการจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ