441-324 International Human Resource Management 2/2566


ผู้สอน
ภัทรอร เวสารัตน์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
441-324 International Human Resource Management 2/2566

รหัสวิชา
71093

รหัสวิชาของสถานศึกษา
441-324

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายวิชา

แนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ รูปแบบและวัฒนธรรมองค์การ การจัดหาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน แหล่งจ้างงานในต่างประเทศ ความก้าวหน้าในอาชีพ ค่าตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books