SIT2303 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์


ผู้สอน
จุฑาพร อินทะสะระ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 6 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
SIT2303 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Class ID
7110

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษากลุ่มเรียน 55052.041 และ 55053.042 ภาคการศึกษา 1/2556


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)