GE10405 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน/GE10802 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทอม 2/2566 Section_1


ผู้สอน
อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
GE10405 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน/GE10802 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทอม 2/2566 Section_1

รหัสวิชา
71105

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต Computer in Daily Life

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โปรมแกรมสร้างเอกสารเบื้องต้น โปรแกรมช่วย การคำนวณ การใช้ระบบปฏิบัติการชนิดต่างๆ แนะนำการใช้อินเทอร์เน็ตและการจัดการด้านความปลอดภัย ภัยคุกคามจากอินเทอร์เน็ต จรรยาบรรณและจริยธรรมบนโครงข่ายสังคมอินเทอร์เน็ต ความปลอดภัยต่อสุขภาพและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายๆ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books