เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Co-curricular Activities 01 (IT/ITB) PSU Surat

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การทำกิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้นประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  ปลูกฝังคุณธรรม   จริยธรรม  จิตสำนึกสาธารณะ  การทำงานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่างสาขาวิชา  ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา