Convention management (462-415)

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

       เทคนิคการจัดประชุมในรูปแบบต่าง ๆ การจัดนิทรรศการในโรงแรม การติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม การให้บริการระหว่างการประชุม เทคนิคการขายห้องประชุม