homeConvention management (462-415)
person
Convention management (462-415)

ผู้สอน
Songsin Teerakunpisut
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
Convention management (462-415)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
712

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

       เทคนิคการจัดประชุมในรูปแบบต่าง ๆ การจัดนิทรรศการในโรงแรม การติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม การให้บริการระหว่างการประชุม เทคนิคการขายห้องประชุม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)