เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Principle of Public Administration 02

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความหมาย พัฒนาการ  แนวความคิด  ทฤษฎี  และความสัมพันธ์ของวิชารัฐประศาสนศาสตร์  นโยบายสาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์  การบริหารงานคลังและงบประมาณ  องค์การและกระบวนการบริหารงาน