Principle of Public Administration 02

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย พัฒนาการ  แนวความคิด  ทฤษฎี  และความสัมพันธ์ของวิชารัฐประศาสนศาสตร์  นโยบายสาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์  การบริหารงานคลังและงบประมาณ  องค์การและกระบวนการบริหารงาน