Psychology for Teachers
ผู้สอน

นางสาว อาจารย์ภวิกา ภักษา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
Psychology for Teachers

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7122

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

องค์ความรู้ทางจิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษา  การประยุกต์หลักจิตวิทยาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน  การช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพ ฝึกปฏิบัติการนำหลักจิตวิทยาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพัฒนาการทางสมอง แบบการเรียนรู้ ศักยภาพและความถนัดของผู้เรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.