homePsychology for Teachers
personperson_add
Psychology for Teachers

ผู้สอน
นางสาว อาจารย์ภวิกา ภักษา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Psychology for Teachers

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7122

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

องค์ความรู้ทางจิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษา  การประยุกต์หลักจิตวิทยาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน  การช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพ ฝึกปฏิบัติการนำหลักจิตวิทยาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพัฒนาการทางสมอง แบบการเรียนรู้ ศักยภาพและความถนัดของผู้เรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)