เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Psychology for Teachers

เกี่ยวกับชั้นเรียน

องค์ความรู้ทางจิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษา  การประยุกต์หลักจิตวิทยาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน  การช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพ ฝึกปฏิบัติการนำหลักจิตวิทยาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพัฒนาการทางสมอง แบบการเรียนรู้ ศักยภาพและความถนัดของผู้เรียน