เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

460-214: Business Communication (การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา: 

องค์ประกอบและรูปแบบของการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ หลักการในการติดต่อสื่อสารทั้งการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน การเขียนเอกสารทางธุรกิจทุกประเภท รวมทั้งการนำเสนอ รายงานทางธุรกิจ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจ และเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ