460-214: Business Communication (การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ)

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา: 

องค์ประกอบและรูปแบบของการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ หลักการในการติดต่อสื่อสารทั้งการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน การเขียนเอกสารทางธุรกิจทุกประเภท รวมทั้งการนำเสนอ รายงานทางธุรกิจ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจ และเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ