งานขนมไทยเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชางานขนมไทยเบื้องต้น  รหัสวิชา ง 20274  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

จำนวนคาบ / สัปดาห์  2  คาบ  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จำนวน 1  หน่วยการเรียน