เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

งานขนมไทยเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชางานขนมไทยเบื้องต้น  รหัสวิชา ง 20274  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

จำนวนคาบ / สัปดาห์  2  คาบ  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จำนวน 1  หน่วยการเรียน