เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ขนมไทยตามเทศกาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

งานขนมไทยตามเทศกาล   2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 1 หน่วยการเรียน

คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาความรู้ทั่วไปในการทำขนมไทยตามเทศกาล  การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับทำ

ขนมไทย  การเลือกซื้อและการเก็บรักษาเครื่องปรุงสดและแห้ง  เทคนิคการทำขนมไทยตามเทศกาลต่างๆ  การบรรจุ  วิธีการเก็บรักษาขนมไทยตามเทศกาลไว้ได้นานถูกสุขลักษณะ และการสุขาภิบาลอาหาร

  ปฏิบัติงานสำรวจความต้องการของตลาดผู้บริโภค และแหล่งวัสดุ  เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการทำขนมไทยตามเทศกาลแต่ละชนิด  ทำขนมไทยตามเทศกาลต่างๆ  บรรจุและเก็บ

คำนวณค่าใช้จ่าย  กำหนดราคาหรือค่าบริการ  จดบันทึกปฏิบัติงาน  ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย  และประเมินผล  โดยใช้กระบวนการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม  การแสวงหาความรู้   กระบวนการแก้ปัญหา  การจัดการ และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ แก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล

  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย

ใฝ่เรียนรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงานและมีทักษะเกี่ยวกับการทำขนมไทยตามเทศกาล ทำงานด้วยความมุ่งมั่น มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอยู่อย่างพอเพียง  จัดแสดงผลงานด้วยความชื่นชม  และความภาคภูมิใจ

ผลการเรียนรู้

  1. มีความรู้ความเข้าใจ  มองเห็นความสำคัญเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปในการทำขนมไทยตามเทศกาลได้

  2. มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความจำเป็นของการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับการทำ

  ขนมไทยตามเทศกาลได้

3. มีความรู้ความเข้าใจมองเห็นคุณค่าและความจำเป็นของการเลือกซื้อและการเก็บรักษาเครื่องปรุงสด

 เครื่องปรุงแห้งในการทำขนมไทยตามเทศกาลได้

4. มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความจำเป็นของการมีหลักสุขาภิบาลอาหารสามารถนำความรู้

  ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

5. มีความรู้ความเข้าใจ รู้คุณค่าของเทคนิคในการทำขนมไทยตามเทศกาลได้

6. มีความรู้ความเข้าใจ  มีคุณธรรม จริยธรรมในการบรรจุ  วิธีการเก็บรักษาขนมไทยตามเทศกาล

  ไว้ได้นานและถูกสุขลักษณะ

7.  มีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีและสำรวจความต้องการของผู้บริโภคและแหล่งวัสดุในการทำขนมไทยตามเทศกาลได้ 

8.  มีความรู้ความเข้าใจ มองเห็นประโยชน์ของการคำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคาขาย

  หรือค่าบริการขนมไทยตามเทศกาลได้

9. มีความรู้ความเข้าใจ สามารถทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงานและประเมินผล

  การทำขนมไทยตามเทศกาลได้อย่างรู้คุณค่า

  10. มีความรู้ความเข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีทักษะในการปฏิบัติงานขนมไทยตามเทศกาลต่างๆ

  ตามความต้องการของผู้บริโภคได้

11.  มีความรู้ความเข้าใจ จัดแสดงผลงานขนมไทยตามเทศกาลด้วยความชื่นชมและภาคภูมิใจ