เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

งานอาหารนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

งานอาหารนานาชาติ   2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  1 หน่วยการเรียน

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาลักษณะอาหารนานาชาติ การชั่ง ตวง คุณสมบัติของเครื่องปรุง เทคนิคการประกอบอาหารด้วยวิธีการต่าง ๆ หลักสุขาภิบาลอาหาร

   ปฎิบัติงานสำรวจความต้องการของตลาดผู้บริโภค และแหล่งวัสดุ ฝึกการชั่ง ตวง ผสม และเทคนิคการประกอบอาหารนานาชนิด สำรวจความต้องการและความนิยมของตลาด เตรียมวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาหารนานาชาติที่มีผู้นิยมบริโภค คำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคาหรือค่าบริการ จัดจำหน่าย

จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายและประเมินผล โดยใช้กระบวนการทำงาน กระบวนการกลุ่ม การแสวงหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา การจัดการและการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ แก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล

      เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย

ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานและมีทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาหารนานาชาติ ทำงานด้วยความมุ่งมั่น มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อยู่อย่างพอเพียง  จัดแสดงผลงานด้วยความชื่นชมและความภาคภูมิใจ

ผลการเรียนรู้

1. มีความรู้ความเข้าใจ รู้คุณค่า และระบุลักษณะอาหารนานาชาติแต่ละอย่างได้

2. มีความรู้ความเข้าใจ มองเห็นความจำเป็นของการชั่ง ตวงเครื่องปรุงในการทำอาหาร

  นานาชาติได้ถูกต้อง สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ได้

3. มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักคุณสมบัติของเครื่องปรุงในการทำอาหารนานาชาติ

   และเลือกใช้เครื่องปรุงที่มีในท้องถิ่นทดแทนได้อย่างเหมาะสม

4. มีความรู้ความเข้าใจ รู้คุณค่าของเทคนิคการประกอบอาหารด้วย วิธีการต่างๆ 

  เพื่อรักษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารได้

5. มีความรู้ความเข้าใจ มองเห็นความสำคัญและเลือกวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องใช้

  ในการปฏิบัติงานอาหารนานาชาติได้

6. มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความจำเป็นของการมีหลักสุขาภิบาลอาหาร สามารถ

  นำความรู้ไปใช้ในครอบครัวและชุมชนได้

7. มีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีสามารถสำรวจความต้องการของผู้บริโภคและแหล่งวัสดุ

   ในการทำอาหารนานาชาติได้ 

  8. มีความรู้ความเข้าใจ มองเห็นประโยชน์ของการคำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคาขายหรือค่าบริการ

  อาหารนานาชาติได้

9. มีความรู้ความเข้าใจ สามารถทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย จดบันทึก การปฏิบัติงานและประเมินผล

  การทำอาหารนานาชาติได้อย่างรู้คุณค่า

  10.  มีความรู้ความเข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีทักษะในการปฏิบัติงานอาหารนานาชาติ

  ตามความต้องการของผู้บริโภคได้

10. มีความรู้ความเข้าใจ จัดแสดงผลงานอาหารนานาชาติด้วยความชื่นชมและภาคภูมิใจ