งานผลิตเครื่องดื่ม/งานผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาคเรียนที่ 1 งานผลิตเครื่องดื่ม   2 ชั่วโมง/สัปดาห์   40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  1 หน่วยการเรียน

ใช้ห้องเรียนเดียวกันกับ

ภาคเรียนที่  2 งานผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร   2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  1 หน่วยการเรียน