เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

460 – 386 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง (Transportation Economics)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชา      :    460–386 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง (Transportation Economics)

จำนวนหน่วยกิต    :   3 หน่วยกิต

วัน  เวลาเรียน   :   จันทร์และพุธ   เวลา 13.00-14.20 น. ห้องเรียน  ข.131 และ REG 201