460 – 386 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง (Transportation Economics)

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา      :    460–386 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง (Transportation Economics)

จำนวนหน่วยกิต    :   3 หน่วยกิต

วัน  เวลาเรียน   :   จันทร์และพุธ   เวลา 13.00-14.20 น. ห้องเรียน  ข.131 และ REG 201