เทอม 2/2566 Rapid Prototyping in Packaging Design


ผู้สอน
นาย สมพร นิลมณี
เข้าสู่ระบบเมื่อ 18 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทอม 2/2566 Rapid Prototyping in Packaging Design

รหัสวิชา
71331

รหัสวิชาของสถานศึกษา
855-344

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงเฉพาะทางส าหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเตรียม แบบจ าลองโครงสร้างและกราฟิกบรรจุภัณฑ์ สร้างภาพเคลื่อนไหวโดยใช้เทคนิคพิเศษต่างๆ การประยุกต์ งานต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการน าเสนอและการผลิต สร้างต้นแบบด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Use of advanced design computer softwares as specialized computer softwares for packaging design; preparation of packaging mockup in structure and graphic; animation design by special techniques; application of packaging prototype for presentation and production; creating prototype with 3D printer


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books