การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ section 1 1/2556

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาคเรียนที่1/2556. ห้องเรียน 33.501 จันทร์ 13.50-17.10