344-521 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (1/2556)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา 344-521 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระัดับบัณฑิตศึกษา