home344-521 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (1/2556)
person
344-521 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (1/2556)

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา ปรีชาวีรกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
344-521 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (1/2556)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7136

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา 344-521 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระัดับบัณฑิตศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)