857-323 FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM


ผู้สอน
นางสาว ดาริกา อวะภาค
เข้าสู่ระบบเมื่อ 11 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
857-323 FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

รหัสวิชา
71368

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความสำคัญของการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร อันตรายในอาหาร การวิเคราะห์ความเสี่ยง หลักเกณฑ์การผลิตที่ดีในกระบวนการผลิตอาหาร ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การทวนสอบและการตรวจประเมินระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร

Important of food safety management; food hazards; risk analysis; good manufacturing practice (GMP); hazard analysis and critical control points (HACCP); other related food safety management systems; verification and auditing of food safety management


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books