268-310 เทอม Instructional Psychology ภาคเรียน 2/2566


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
268-310 เทอม Instructional Psychology ภาคเรียน 2/2566

รหัสวิชา
71369

รหัสวิชาของสถานศึกษา
268-310

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความหมาย ความสำคัญและเป้าหมาย หลักการเรียนรู้และการสอน การประยุกต์การจัดการเรียนการสอนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการสอน กระบวนการทางสมองและการบูรณาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และการวัดและประเมินโปรแกรมการเรียนการสอน Definition and significance and objectives, principle of learning and instruction, its implications regarding to individual differences, factors affecting learning and instruction, cognitive psychological principle for effective learning and instruction, and on their application in evaluation and training program


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books