วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์และการสื่อสารระบบดิจิทัล ระบบคอมพิวเตอร์ระดับความสามารถและรูปแบบต่างๆ องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมทางฮาร์ดแวร์โดยเน้นไมโครคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการบริหารข้อมูล การสื่อสารและเครือข่าย เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและบริการ ระบบประมวลผลและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จริยธรรมและมิติทางสังคม ความมั่นคงของระบบ ภาคปฏิบัติศึกษาการตรวจสอบการทำงานของไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ การบำรุงรักษาและการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม