home460-541 การจัดการตลาด2/2556
personperson_add
460-541 การจัดการตลาด2/2556

ผู้สอน
ผศ. ยุพาวดี สมบูรณกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
460-541 การจัดการตลาด2/2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
714

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการตลาดเป็นfunctionหนึ่งของธุรกิจที่ทำหน้าที่สร้างรายได้ให้กิจการ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ผู้บริหารกิจการจะต้องมีแนวคิดการตลาดนำการบริหารและสร้างให้พนักงานทุกคนขององค์กรเห็นความสำคัญของการตลาดและมีแนวคิดการตลาดเป็นแนวทางการทำงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือกิจการได้กำไรโดยตอบสนองความต้องการผู้บริโภค และดูแลสังคม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)