home460-541 การจัดการตลาด2/2556
person
460-541 การจัดการตลาด2/2556

ผู้สอน
ผศ. ยุพาวดี สมบูรณกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
460-541 การจัดการตลาด2/2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
714

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การจัดการตลาดเป็นfunctionหนึ่งของธุรกิจที่ทำหน้าที่สร้างรายได้ให้กิจการ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ผู้บริหารกิจการจะต้องมีแนวคิดการตลาดนำการบริหารและสร้างให้พนักงานทุกคนขององค์กรเห็นความสำคัญของการตลาดและมีแนวคิดการตลาดเป็นแนวทางการทำงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือกิจการได้กำไรโดยตอบสนองความต้องการผู้บริโภค และดูแลสังคม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)