โรคพืชเบื้องต้น 2556/1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

Introduction of Plant pathology