homeโรคพืชเบื้องต้น 2556/1
personperson_add
โรคพืชเบื้องต้น 2556/1

ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โรคพืชเบื้องต้น 2556/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7141

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

Introduction of Plant pathology


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)