ETI 3101 กฎหมายและจรรยาบรรณของนักเทคโนโลยีการศึกษา (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 1/2556

คำอธิบายชั้นเรียน

จริยธรรม คุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา จรรยาบรรณของนักเทคโนโลยีการศึกษา บทบาทและหน้าที่ของนักเทคโนโลยีการศึกษา กฎหมายด้านลิขสิทธิ์และพระราชบัญญัติการกระทำผิดด้านคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาการผิดจรรยาบรรณของนักเทคโนโลยีการศึกษา แนวโน้มการกระทำผิดที่ต้องระมัดระวัง แนวปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ