เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

515-441 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Livestock Improvement)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รหัส และชื่อรายวิชา

  515-441 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Livestock Improvement)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ดร.ปรัชญาพร เอกบุตร

วันเวลาและสถานที่เรียน

  จ,พ,ศ 08.00-08.50 น. 

  ห้อง ทธ 104 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1.  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักพันธุศาสตร์ที่สำคัญของสัตว์

2.  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและอธิบายถึงปัจจัยทางพันธุกรรมที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตของสัตว์เศรษฐกิจชนิดต่างๆ ได้

3.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการคัดเลือก ผลตอบสนองต่อการคัดเลือก ระบบการผสมพันธุ์ และแนวทางในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทยได้

4.  นักศึกษาสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตสัตว์ได้

การตัดเกรด

  คะแนนระหว่าง   80-100  A

  คะแนนระหว่าง   75-79  B+

  คะแนนระหว่าง   70-74  B

  คะแนนระหว่าง   65-69  C+

  คะแนนระหว่าง   60-64  C

  คะแนนระหว่าง   55-59  D+

  คะแนนระหว่าง   50-54  D

คะแนนระหว่าง   <50       E