ภาษาอังกฤษ


ผู้สอน
Kittiya Wang
เข้าสู่ระบบเมื่อ 16 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา
71449

รหัสวิชาของสถานศึกษา
อ21101

สถานศึกษา
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

คำอธิบายวิชา

You and me เรื่อง You and me รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง ครูผู้สอน นางสาวกิตติญา หวังกลุ่มกลาง มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน อ. 1/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำร้องขอคำแนะนำและคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน มาตรฐาน อ. 1/2 อ่านออกเสียงข้อความนิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกต้องตามหลักการ อ่าน ตัวชี้วัด มาตรฐาน อ. 2/2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มาตรฐาน อ 3/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐาน ในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books