851492 Senior project

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย  ในหัวข้อเลือกสรรพิเศษเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การ
ออกกำลังกายและการกีฬาที่ไม่มีวิชาใดในหลักสูตรกล่าวถึงไว้ในรายละเอียด แต่นิสิตมีความสนใจ
ที่จะแสวงหาความรู้ใหม่หรือเพิ่มเติม  ซึ่งโครงการเฉพาะเรื่องดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้สอนและการฝึกการเสนอผลงาน