เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

851492 Senior project

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การศึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย  ในหัวข้อเลือกสรรพิเศษเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การ
ออกกำลังกายและการกีฬาที่ไม่มีวิชาใดในหลักสูตรกล่าวถึงไว้ในรายละเอียด แต่นิสิตมีความสนใจ
ที่จะแสวงหาความรู้ใหม่หรือเพิ่มเติม  ซึ่งโครงการเฉพาะเรื่องดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้สอนและการฝึกการเสนอผลงาน