เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

460-111 Principle of Microeconomics (หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน และความยืดหยุ่น การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยทฤษฎีอรรถประโยชน์ และการวิเคราะห์ด้วยเส้นความพอใจเท่ากัน ทฤษฎีการผลิต การกาหนดราคาและผลผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ ทฤษฎราคาปัจจัยการผลิต การกาหนดค่าแรง ค่าเช่า ดอกเบี้ย กาไร และการแทรกแซงกลไกราคา