460-111 Principle of Microeconomics (หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค)


ผู้สอน
นางสาว พริดา วิภูภิญโญ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
460-111 Principle of Microeconomics (หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค)

รหัสวิชา
7155

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

ความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน และความยืดหยุ่น การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยทฤษฎีอรรถประโยชน์ และการวิเคราะห์ด้วยเส้นความพอใจเท่ากัน ทฤษฎีการผลิต การกาหนดราคาและผลผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ ทฤษฎราคาปัจจัยการผลิต การกาหนดค่าแรง ค่าเช่า ดอกเบี้ย กาไร และการแทรกแซงกลไกราคา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books