home937-252 Contemporary Programming
person
937-252 Contemporary Programming

ผู้สอน
ภัทราพร วรินทรเวช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
937-252 Contemporary Programming

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7158

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สภาพแวดล้อมของการเขียนโปรแกรมสมัยใหม่ การเขียนโปรแกรมโดยใช้ฐานองค์ประกอบ(Component base) หรือวัตถุ (Object base) ที่มีอยู่ในแบบมองเห็นและจับวาง  อัลกอลิทึมของการทำงานแบบตามสถานการณ์ (Event driven) การเขียนและทดสอบโปรแกรม 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)