home460-380 : Quantitative Methods for Logistics Management (การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการจัดการโลจิสติกส์)
person
460-380 : Quantitative Methods for Logistics Management (การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการจัดการโลจิสติกส์)

ผู้สอน
นางสาว พริดา วิภูภิญโญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
460-380 : Quantitative Methods for Logistics Management (การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการจัดการโลจิสติกส์)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7160

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การนำเครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ในการจัดการและแก้ปัญหาโลจิสติกส์ ประกอบด้วย การประยุกต์ใช้วิธีทางสถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน หรือทดสอบสมมติฐานทางสถิติต่างๆโดยใช้ปัญหาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเป็นแม่แบบ โปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบสินค้าคงคลัง ตัวแบบการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน ปัญหาการหาค่าต่าสุดสูงสุด เทคนิคการพยากรณ์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)