เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

460-380 : Quantitative Methods for Logistics Management (การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการจัดการโลจิสติกส์)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การนำเครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ในการจัดการและแก้ปัญหาโลจิสติกส์ ประกอบด้วย การประยุกต์ใช้วิธีทางสถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน หรือทดสอบสมมติฐานทางสถิติต่างๆโดยใช้ปัญหาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเป็นแม่แบบ โปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบสินค้าคงคลัง ตัวแบบการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน ปัญหาการหาค่าต่าสุดสูงสุด เทคนิคการพยากรณ์