home460-380 : Quantitative Methods for Logistics Management (การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการจัดการโลจิสติกส์)
personperson_add
460-380 : Quantitative Methods for Logistics Management (การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการจัดการโลจิสติกส์)

ผู้สอน
person
นางสาว พริดา วิภูภิญโญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
460-380 : Quantitative Methods for Logistics Management (การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการจัดการโลจิสติกส์)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7160

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การนำเครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ในการจัดการและแก้ปัญหาโลจิสติกส์ ประกอบด้วย การประยุกต์ใช้วิธีทางสถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน หรือทดสอบสมมติฐานทางสถิติต่างๆโดยใช้ปัญหาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเป็นแม่แบบ โปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบสินค้าคงคลัง ตัวแบบการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน ปัญหาการหาค่าต่าสุดสูงสุด เทคนิคการพยากรณ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)