homeTM.207 INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR TOURISM AND HOTEL 1/2556
personperson_add
TM.207 INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR TOURISM AND HOTEL 1/2556

ผู้สอน
ดร. ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
TM.207 INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR TOURISM AND HOTEL 1/2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7166

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและทันเวลา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่เหมาะสมเป็นประโยชน์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)