TM.207 INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR TOURISM AND HOTEL 1/2556

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและทันเวลา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่เหมาะสมเป็นประโยชน์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม